Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Michał Głażewski

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik Katedry Edukacji Alternatywnej

mglazewski@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 18

pok: Pok. 308, ul. Ingardena 4

publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe:
Nauki o edukacji, głównie filozofia wychowania (fenomenologia, heurystyka wychowania, postmodernizm a wychowanie), teoria wychowania i teoria komunikacji (teoria systemów) oraz pedagogika porównawcza (edukacja w Niemczech, Ruch Reform) oraz historia idei (utopia i jej derywaty – atopia, dystopia). Autor ok. 70 publikacji naukowych (dwóch monografii, kilku translacji monografii, artykułów w czasopismach pedagogicznych i pracach zbiorowych), redaktor trzech monografii, współorganizator kilkunastu konferencji krajowych i zagranicznych, współorganizator międzynarodowego projektu badawczego 2003-2005: „Shaping Democratic and Civic Attitudes Through a Systematic Training in Resolving Conflicts – an International Comparative Study” (Irlandia Północna, Francja, RFN, Polska) w ramach programów Socrates, Leonardo da Vinci i The Youth. Uczestnik staży i szkoleń zagranicznych: 1989, Szwecja, Järna (k. Sztokholmu), 1990, RFN, Stuttgart; 2001, RFN, Poczdam. Współautor dwóch programów dydaktycznych: z przedmiotu „Systemy oświatowe na tle porównawczym” (1991) oraz Teoria Wychowania. Metodyka Wychowania (1994).

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

1. Rozprawa doktorska:
Ciągłość i zmiana wychowania w instytucjach edukacyjnych – model szkoły waldorfskiej, promotor: prof. Jerzy Materne, recenzenci: prof. Zbigniew Kwieciński i prof. Bolesław Potyrała, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, 1995.

2. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze:

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Głażewski, M., (1989). Zjawisko pluralizmu w systemie szkolnictwa RFN. W: J. Materne (red.), Problemy współczesnego wychowania (ss. 65 – 92). Zielona Góra: WSP.

Głażewski M. (1989). F. Zubke, Familienerziehung international, Köln 1988 (recenzja). Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 7/8 (ss. 222 – 224).

Głażewski, M. (1990). L. Witkowski, Tożsamość i zmiana: wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych, Toruń 1988 (recenzja). Edukacja, nr 1 (ss. 107—111).

Głażewski, M. (1991). O pewnych „praktycznych” aspektach funkcjonowania szkoły,
// W: J. Materne (red.), Wychowanie wobec problemów współczesności (ss. 109 – 121). Zielona Góra: WSP.

Głażewski, M. (1991). Nurty we współczesnej refleksji pedagogicznej w RFN, W: K. Denek, J. Gnitecki (red.), Filozofować w kontekście edukacji=To Philozophize in a Context of Education, cz. 3: Trendy i poszukiwania badawcze=Trends and Researches (ss. 89 – 95). Poznań: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Poznaniu.

Niedbalec, E., Głażewski, M. (1991) Die wichtigsten Ereignisse in Europa nach der Meinung der Studenten. W: E. Hajduk, B. Idzikowski, A. Buck (red.) Studenten über die Folgen der Vereinigung Deutschlands (ss. 32—38). Zielona Góra : WSP (wydruk komputerowy, do użytku wewnętrznego).

Głażewski, M. (1992). Historia i dzień dzisiejszy wolnych szkół waldorfskich, W: J. Prokopiuk (red.), Wychowanie bez lęku. Pedagogika steinerowska (ss. 95 – 111). Warszawa: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Wydawnictwo KOS.

Głażewski, M. (1993). Szkoły waldorfskie – między pedagogicznym kreacjonizmem a ewolucjonizmem. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1/2 (ss. 31—40).

Głażewski, M. (1994). O istocie pojęcia ciągłości i zmiany. W: M. Jakowicka, K.- D. Mende (red.), Edukacja w okresie przemian ustrojowych (ss. 9 – 15). Zielona Góra: WSP.

Głażewski, M. (1994). Kategorie ciągłości i zmiany w wychowaniu, W: M. Jakowicka, K.- D. Mende (red.), Edukacja w okresie przemian ustrojowych (ss. 54-63). Zielona Góra: WSP.

Głażewski, M. (1994). Prawa człowieka wobec pęknięć cywilizacyjnych. W: B. Ratuś (red.), Pakty praw człowieka w procesie edukacji (ss. 49-54). Zielona Góra.

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

1. Monografie:

Głażewski, M. (1996). O witalności szkoły (ss.158). Zielona Góra: WSP.

Głażewski, M. (2010) Dystopia: pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna (ss. 248). Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2. Redakcje naukowe:

Głażewski, M., Sałaciński, L. (2004, red.). Inspiracje edukacyjne=Bildungsinspirationen (ss. 227). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M., Sałaciński, L. (2005, red.). Conflicts – Mediation – the Youth (ss. 170). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nyczaj-Drąg, M., Głażewski, M. (2005, red.). Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura (ss. 201). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
3. Inne publikacje: artykuły naukowe i rozdziały w książkach:
Głażewski, M. (1997) Hermeneutyczna opcja kształcenia nauczycieli – na rozstajnych drogach studiów pedagogicznych. W: A. Pluta (red.), Pedagogika ogólna a filozofia nauki: wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne (s. 262—267). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Głażewski, M. (2000) Czy można nauczyć praw człowieka? W: K. Ferenz (red.), Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość (ss. 197—202). Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.

Głażewski, M. (2001). „Personae gratae” szkół alternatywnych – rodzice (na przykładzie szkoły waldorfskiej). W: I. Nowosad (red.) Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu (ss. 91—99). Zielona Góra: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głażewska A., Głażewski, M. (2001). Awantura o Veronikę : czyli przyczynek do rozważań o szczególnej teorii padania jabłka od jabłoni, Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 1/2 (ss. 53—55).

Głażewski, M. (2001). Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej. W: B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku (ss. 588-597). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2003). W stronę pedagogiki heurystycznej. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej (ss. 35 – 48). Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Głażewski, M. (2003). Strategie heurystyczne w ponowoczesnej edukacji pragmatycznej. W: L. Sałaciński, W. Thiem (red.), Szanse na sukces w szkole = Chancen auf Erflog in der Schule: nauczyciel wobec nowych wyzwań = Lehrer und die neuen Anfoderung (ss. 23-36). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głażewski, M. (2004). Theorie der Erziehung als Subdisziplin der Pädagogik in Polen – eine vergleichende Studie. W: D. Waterkamp (red.), Vergleichende Pädagogik und europäische Wege der Bildung. Festschrift für Klaus-Dieter Mende zum 65. Geburtstag (ss. 125—138). Dresden: Verlag Christoph Hille.

Głażewski, M. (2004) O fenomenologicznej metodzie poszukiwania pewności w pedagogice. W: M. Głażewski, L. Sałaciński (red.), Inspiracje edukacyjne=Bildungsinspirationen : polsko-niemieckie prolegomena do studium nad współczesną szkołą=Polnisch-deutsche Prolegomena zum Studium der zeitgenössischen Schule (ss. 69–78). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2004). Czy jest możliwa naukowa „gra w klasy” ? W: M. Głażewski, L. Sałaciński (red.), Inspiracje edukacyjne=Bildungsinspirationen : polsko-niemieckie prolegomena do studium nad współczesną szkołą=Polnisch-deutsche Prolegomena zum Studium der zeitgenössischen Schule (ss. 7—10). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2005). Streipunkt: Theorie der Erziehung. Zur gegenwärtigen Situation der pädagogischen Wissenschaften in Polen. W: O.I. Kirikov (red.), Filosofia v XXI veke: meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov, vypusk 6 (s. 3 – 12). Voronež: Voronežskij Gospeduniversitet.

Głażewski, M., Nyczaj-Drąg, M. (2005). Ponowoczesne współprzestrzenie artefaktu dziecięctwa. W: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura, (ss. 7 – 11). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2005). Dziecięctwo jako monstrum i wspólnik filozofów. W: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura, (ss. 193—201). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2005). Conflict, mediation, consensus – and what afterwards? W: M. Głażewski, L. Sałaciński (red.), Conflicts – Mediation – the Youth, (ss. 43 – 52). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2005). Conflict as a dispute over truth – post-modern ethics of fear and hope. W: M. Głażewski, L. Sałaciński (red.), Conflicts – Mediation – the Youth, (ss. 163—170). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2005). Category of conflict in the pedagogical education at the university. W: I. G. Korzesnikowa (red.). Voprosy sovremennoj lingvistiki: meždunarodnyj sbornik naučnych statej, (ss. 215—218). Voronež: Naučnaa Kniga.

Głażewski, M. (2005). A question at Prof. Habermas: How Much Reason Does a politikon dzoon Need? W: Jurgen Habermas Sympodium: Philosophy – Religion – Society, [materiały konferencyjne 18-19 kwietnia, Łódź] (ss. 13-14) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Głażewski, M. (2007). Utopie i antyutopie jako źródła ambiwalencji pedagogicznej. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna: postulaty, projekty i kontynuacje, tom I (s. 27—42). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2007). Dystopia jako kategoria „rozmyta” w filozofii wychowania. W: S. Sztobryn, M. Miksza (red.). Tradycja i współczesność filozofii wychowania, tom II (ss. 205 – 222). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2008). Archeologia dzieciństwa. Przyczynek do fenomenologii rozwoju człowieka. Pedagogika Filozoficzna on-line . nr 1(3). (ss. 10-26).

Głażewski, M. (2009). Atopia. Dydaktyka Literatury, tom 29. (ss. 253—273).

Głażewski, M. (2009). Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej. W: B. Śliwerski (red.), Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (ss. 275—287). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2009). Teoria systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna – między metafizyką a metabiologią. Przegląd Pedagogiczny .- 2009, nr 1, s. 39–55

Głażewski, M. (2010). Wychowanie jako działanie niemożliwe. W: J. Bochomulska, S. Sztobryn, E. Łatacz (red.) Pedagogika Filozoficzna, t. 3. (ss. 15-43). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Głażewski, M. (2010) Dystopia albo ontologia Zło-Bytu. Przegląd Pedagogiczny, nr 1.

Głażewski, M. (2010) Podejście systemowe w pedagogice. Glosa do teorii Niklasa Luhmanna, B. Śliwerski, M. Kowalski (red.), Studia z Teorii Wychowania. Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ss. 105-127), Gdańsk: GWP.
3. Pozostałe publikacje naukowe:

1. Przekłady książek:

Głażewski, M. (1994, przekład). F. Carlgren (tekst), A. Klingborg (oprac. plastyczne), Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich (ss. 264). Gdynia: Wydawnictwo Genesis.

Głażewski, M. (2006, przekład). E. Fucke, Zarys pedagogiki wieku dojrzewania. O alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich, (ss. 260). Gdynia: Wydawnictwo Genesis.

Głażewski, M. (2008, przekład). F. Carlgren (tekst), A. Klingborg (oprac. plastyczne), Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. (ss. 336). Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”. (wyd. II zmienione i poprawione).

Głażewski, M. (2009, przekład). Andreas Neider (red.) Edukacja to więcej niż uczenie się. Przedszkole i szkoła w dialogu. (ss. 165). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Głażewski, M. (2009, przekład). Helmut Eller, Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej. Wprowadzenie w specyfikę pracy. (ss. 177). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO

1. Rozprawa habilitacyjna:
Dystopia: pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010; recenzenci: prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Mirosław Szymański i prof. Sławomir Sztobryn

2. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze i tłumaczenia:
Głażewski, M. (2011, przekład). Rainer Patzlaff, Wolfgang Saßmannshausen, Telse Kardel, Claudia McKenn, Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat; przekład z języka niemieckiego i wstęp, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, (ss.148), ISBN: 978-83-7308-786-6

Głażewski, M. (2011). Fenomen pedagogiki waldorfskiej. Wstęp, [w:] Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat, Rainer Patzlaff, Wolfgang Saßmannshausen, Telse Kardel, Claudia McKenn, przekład z języka niemieckiego i wstęp Michał Głażewski .- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 9–28, ISBN: 978-83-7308-786-6

Głażewski, M. (2011). Heurystyka edukacji w warunkach ponowoczesności, [w:] Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki, red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz, Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, s. 31—49, ISBN: 978-83-61352-47-1
Głażewski, M. (2011). O pożytku hodegetyki. Próba rekonstrukcji i dekonstrukcji pewnej zapoznanej kategorii pedagogiki herbartowskiej, Kultura i Wychowanie: międzynarodowe czasopismo elektroniczne, Nr 2, s. 56–74 : bibliogr., summ. .- http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_02/kiw_2.html

Głażewski, M. (2011, przekład). Christoph Jaffke, Magda Maier, Języki obce dla wszystkich dzieci: doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych, przekład z języka niemieckiego i posłowie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, (ss. 182), ISBN: 978-83-7308-786-6

Głażewski, M. (2011). Abyś mówił językami ludzi i aniołów… [w:] Języki obce dla wszystkich dzieci: doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych, Christoph Jaffke, Magda Maier, Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2011 – s. 139—161, ISBN: 978-83-7308-786-6

Głażewski, M. (2011), Eulogy of Conflict. How to Comprehend and to Resolve Disagreements, [w:] A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality, edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková, Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2011 (International Forum for Education ; No. 2) – s. 300–327 .- ISBN: 978-83-7780-386-8

Głażewski, M. (2012, przekład). O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie : vademecum praktyka, Christel Oehlmann, Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2012 .- 336 s. .- ISBN: 978-83-7850-029-2

Głażewski, M. (2012), Narrare necesse est. Posłowie do polskiego wydania, [w :] O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie : vademecum praktyka, Christel Oehlmann, Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2012 .- 336 s. .- ISBN: 978-83-7850-029-2

Głażewski, M. (2012), Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, „Forum Socjologiczne”, nr 2, red. B. Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 141-166

Głażewski, M. (2012), Wokół humanetologii wychowania: o bojaźni, Pedagogika Filozoficzna on-line, nr 1/2011-2012 (s. 5-17): http://www.pedagogika-filozoficzna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=97

Głażewski, M. (2013), S. Hessen, Upadek utopizmu (tłumaczenie), Kultura i Wychowanie: międzynarodowe czasopismo elektroniczne, Nr 6, s. 163–176: summ. -http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_06/kiw_6.html.

Głażewski, M. (2013), Sens dialogu jako medium komunikacji, Kultura i Wychowanie: międzynarodowe czasopismo elektroniczne, Nr 5, s. 18–32: bibliogr., summ. .- http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_05/kiw_5.html

Głażewski, M. (2013). Wychowanie heurystyczne – szczególne możliwości aplikacji teorii gier w pedagogice, [w:] Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 1013, ISBN: 978-83-62684-52-6, s. 187-214.

Głażewski, M. (2013), Shlomo Back, Ways of Learning to Teach. A Philosophically Inspired Analysis of Teacher Education Programs, Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei 2012 (recenzja), Kultura i Wychowanie: międzynarodowe czasopismo elektroniczne, Nr 5, s. 133–141: bibliogr., summ. .- http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_05/kiw_5.html

Głażewski, M. (2013), Semazjologia dziecka. Glosa autopojetyczna, Dydaktyka Literatury (?)
Głażewski, M. (2013), Rudolf Steiner. Przyczynek do biografii, „Przegląd Pedagogiczny”, 2013, nr 1, s. 9-31.

Głażewski, M. (2014). Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, [w:] Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, t. 2, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź.

Głażewski, M. (2013), O naturze zmiany. Glosa pedagogiczna, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego m. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2013, nr 1, s. 15-36.

Głażewski, M. (2013), Edukacja wieloraka w szkole steinerowskiej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego m. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2013, nr 2, s. 21-46.

Głażewski, M. (2013), Edukacja jako symulakrum, Kraków (w druku)

Głażewski, M. (2014), Dyspraksja, (w druku)

Głażewski, M. (2014), Marc-Antoine Jullien de Paris: od utopii heroicznej do pedagogiki porównawczej, „Przegląd Pedagogiczny”, 2015? (w druku)

Głażewski, M. (2014), Infans ludens, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego m. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2014, nr 3 (w druku)

 

Proponowana tematyka prac dyplomowych:
ZAKRES TEMATYKI SEMINARYJNEJ
1. Dziecko i wychowanie:
a) w rodzinie: atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, realizacja funkcji wychowawczej przez dom rodzinny, style wychowawczego oddziaływania, postawy rodzicielskie itp., dysfunkcje wychowawcze itd.
b) w instytucjach edukacyjnych: szkoła, świetlica szkolna, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka itp.
c) funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej i w klasie szkolnej: trudności wychowawcze, internalizacja norm społecznych, kształtowanie postaw, autorytet nauczyciela, strategie wychowawcze nauczyciela itp.

2. Pedagogika alternatywna – zwłaszcza przedszkola i szkoły waldorfskie (pedagogika Rudolfa Steinera): alternatywna koncepcja rozwoju człowieka, sposoby alternatywnych oddziaływań wychowawczych, funkcjonowanie przedszkoli i szkół waldorfskich w Polsce,

3. Teoria komunikacji – zwłaszcza komunikowanie niewerbalne – kinezjetyka (mowa ciała), proksemika (relacje przestrzenne – „przestrzeń mówi”, ukryty program szkoły), samoprezentacja (atrybucja fizyczna) itd. Formy i strategie komunikacji niewerbalnej nauczyciela-wychowawcy w interakcjach z dziećmi w przedszkolu i szkole.

4. Organizacja i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych (monografia pedagogiczna) – funkcje założone i rzeczywiste przedszkola, szkoły, świetlicy szkolnej lub środowiskowej, pogotowia opiekuńczego, domu dziecka itp.

5. Teoria decyzji – heurystyka – mechanizmy dokonywania wyboru w sytuacjach otwartych, trudnych, gdzie nie ma gotowych algorytmów decyzyjnych, tzn. trzeba podjąć decyzję kierując się przesłankami często nieracjonalnymi, specyficznie własnymi, niepowtarzalnymi.

6. Prawa człowieka i prawa dziecka, prawa ucznia – perspektywa pedagogiczna

7. Współczesne koncepcje pedagogiczne, systemy i doktryny edukacyjne, nurty i kierunki wychowania [zwłaszcza w kontekście antynomii: pedagogika behawioralna (instrumentalna, modernistyczna) a pedagogika humanistyczna (emancypacyjna, transgresyjna itp.)]
Przykłady tematów:

Współpraca z rodzicami w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie przedszkola waldorfskiego w Krakowie

Funkcjonowanie społeczne dziecka zdolnego w klasie szkolnej na przykładzie SP nr 1 w Krakowie

Pozaszkolne zajęcia sportowe a rozwój kompetencji społecznych dzieci na przykładzie świetlicy środowiskowej Sióstr Szarytek w Krakowie

Animacja przestrzeni architektonicznej jako element ukrytego programu edukacyjnego na przykładzie wybranych przedszkoli krakowskich

Rola ojca w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie przedszkola nr 8 w Krakowie

Polskie Saturday Schools w instytucji szkolnictwa publicznego w Anglii

Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania fenomenu wykluczenia w społeczności klasowej na przykładzie SP nr 1 w Brzeszczach

Programy telewizyjne dla najmłodszych a intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Ukryty program edukacyjny w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie przedszkola samorządowego im. Kubusia Puchatka w Krakowie

Formy spędzania czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym na wsi i w mieście na przykładzie Krakowa i Białowoli

Problemy i uwarunkowania procesu integracji dziecka imigranckiego w grupie rówieśniczej na przykładzie przedszkola nr 11 w Krakowie

Promocja postawy przyjaźni i odpowiedzialności przez baśnie u dzieci w wieku przedszkolnym

Utopia w wyobrażeniach i ideałach dzieci

Wychowanie przedszkolne w Austrii na przykładzie Kindergarten Kinderkompany przy Guglgasse 14 w Wiedniu

Środowisko rodzinne a proces adaptacji dzieci trzyletnich do środowiska przedszkolnego na przykładzie przedszkola nr 8 w Krakowie

Style wychowania w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w szkole na przykładzie SP nr 24 w Krakowie

Problem dojrzałości szkolnej dzieci sześcio- i siedmioletnich w kontekście nowelizacji Ustawy o zmianie systemu oświaty w Polsce z 2009 roku

Wychowawcze funkcje zabawy w kontekście typów temperamentów dzieci na przykładzie przedszkola nr 11 w Krakowie

Osoba nauczyciela-wychowawcy a specyfika pracy pedagogicznej w szkole waldorfskiej na przykładzie SP im J. Korczaka w Krakowie

Tematyka pracy dyplomowej jest ustalana indywidualnie dla studenta przygotowującego pracę i uwzględnia jego zainteresowania.

 

Kontakt:

Tel.: 12 662 66 18

e-mail: mglazewski@up.krakow.pl

Pok. 308, ul. Ingardena 4