Przejdź do menu Przejdź do treści

Profil absolwenta

Profil absolwenta studiów jednolitych magisterskich

Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie  dysponował pogłębioną i rozszerzoną WIEDZĄ o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent wykaże się WIEDZĄ dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji.

Będzie dysponował UMIEJĘTNOŚCIAMI:  dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; będzie potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagno­zowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, a także właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego; negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Będzie posiadał UMIEJĘTNOŚCI wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów, prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research); komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Będzie cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI takimi jak: wrażliwość, refleksyjność i otwartość na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; gotowość do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata poprzez kreowanie procesów edukacyjnych w duchu dialogu międzykulturowego.

Będzie posiadał świadomość własnych kompetencji osobowych, potrzeby dokonywania ich autodiagnozy oraz potrzeby ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości. Będzie świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych oraz będzie rozumiał potrzebę podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna cechować będzie rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Będzie miał uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych, konstruowania programów profilaktycznych wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym programów stosowanych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Będzie potrafił rozstrzygać będzie dylematy związane z przebiegiem procesu edukacyjnego. Będzie umiał integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Będzie konstruować autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy będzie planować własny rozwój osobowy.

Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Ponadto Absolwent będzie:  dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; opanuje umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym,
teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.


 

Profil absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

– dysponował pogłębioną i rozszerzoną WIEDZĄ o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju;

– dysponował UMIEJĘTNOŚCIAMI: profesjonalnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, a także terapii z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym, negocjacyjne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów, prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

– cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI: wrażliwości na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej, gotowości podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata poprzez kreowanie procesów edukacyjnych w duchu dialogu międzykulturowego.

Absolwenta studiów II stopnia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechować będzie rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Będzie miał uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych, konstruowania programów profilaktycznych wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym programów stosowanych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej.

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Rozstrzygać będzie dylematy związane z przebiegiem procesu edukacyjnego. Potrafił będzie integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Będzie konstruować autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy.

Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Ponadto Absolwent studiów II stopnia będzie dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.


 

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031